Archive for Сентябрь 2016

Мы защитили экосистему Санкт-Петербурга

Итоги журналистского расследования

Наше тяжелейшее многомесячное журналистское расследование по поводу ситуации вокруг строительства крупнейшего объекта в Санкт-Петербурге – Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) – подошло к концу. Мы решили подвести итоги и опубликовать материал, в котором хотим рассказать, что в нашей стране с помощью СМИ можно добиться правды и конкретного результата и призвать даже самую крупную компанию к строгому выполнению экологического законодательства и справедливости.

Как это ни покажется странным, но данный свой материал начинаю со слов благодарности в адрес руководства жёстко критикуемой нами ранее компании АК «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ — генерального подрядчика работ по строительству центрального участка ЗСД. Данная компания нас услышала, так же, как услышала нас власть. Сейчас, через 10 месяцев нашей борьбы, мы смело говорим, что она увенчалась успехом. Continue reading ‘Мы защитили экосистему Санкт-Петербурга’ »

O novém globálním pořadu dne

Rusko v globálním historickém procesu

Vítězství SSSR nad spojenými silami Západu, včetně USA, kardinálně změnilo politickou mapu světa. Vytvořila předpoklady pro revoluce v Číně, Indii, Koreji, Vietnamu. K polovině 20. století už svět nebyl tak stejnorodý jako na jeho začátku. V Africe, Jižní a Centrální Americe, na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii se objevily země, které už měly volbu – budovat socialismus nebo kapitalismus? Jinými slovy, Rusko se stalo dominantním faktorem rozvoje lidské společnosti ve 20. století, a svým ekonomickým a vojenským potenciálem druhou supervelmocí po USA. A přesto se na Západě a ve stanu liberálů kultivoval pohled na Rusko jako na jednu z nejzaostalejších zemí. Jak to vypadá s danou dominantou ve 21. století?

Jedna z hlavních podmínek nové globální agendy je to, že musí být přitažlivá pro všechny národy světa bez ohledu na jejich národnost nebo rasu a chyby historické minulosti. Na planetě Zemi se zavčas v souladu s Úmyslem nevyhnutelně zformuje jediná globální civilizace. Pokud se díváme na veškerou historii post-potopní civilizace z tohoto pohledu, pak představuje nekonečný řetěz velkých a malých válek o to, jaká bude pozemská civilizace budoucnosti. V poslední návnadě biblické strategie — „americkém snu“ — se stalo jasným, že místo pro člověka se v ní nepředpokládá a že ten „sen“ může být realizován jen na základě živočišného typu struktury psychiky, zombie a démonického typu struktury psychiky.

Výše vyložený požadavek o přechodu k nové globální agendě není produkt subjektivizmu a z něj pramenících sporů o mravech a politickém uspořádání. Je to objektivní požadavek, protože pro zabezpečení spotřebitele podle standardů „střední třídy“ USA a uskutečnění „amerického snu“ pro všechny obyvatele Země by byly třeba zdroje několika takových planet jako Země, a to při tom, že už dnes spotřebovává lidstvo přibližně za půl roku tolik zdrojů, že je na jejich obnovu třeba rok i více. Tj. při věrnosti tradicím minulosti lidstvo nevyhnutelně směřuje ke globální biosférně-sociální (ekologické) katastrofě. Takže požadavek změny globální agendy je objektivní varování pro celé lidstvo. Continue reading ‘O novém globálním pořadu dne’ »

О новой глобальной повестке дня

Россия в глобальном историческом процессе

Победа СССР над объединённым Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине ХХ века мир уже больше не был так однообразен как в его начале. В Африке, Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор — строить капитализм или социализм? Другими словами, Россия несомненно стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в ХХ веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира. И, тем не менее, на Западе и в стане либералов культивировалось мнение о России, как об одной из самых отсталых стран. А как обстоит дело с этой доминантой в XXI веке? Continue reading ‘О новой глобальной повестке дня’ »

День знаний. Крах «элит» и образование для всех и каждого!

Knowledge-Day
1 сентября по всей России звенят первые звонки на урок — начинается новый учебный год. Это день стал государственным праздником в СССР 15 июня 1984 года, он является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мужества, безопасности и мира. Поэтому рассмотрим насколько наше будущее, наша безопасность зависит от знаний о мире, полученных в школе.

Неслучайно, так «совпало», что прямо перед прошлным Днём Знаний Владимир Путин выступил на общероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014» на смене «Поколение Zнаний», собравшей множество преподавателей со всей страны. Во время общения с молодёжью на форуме «Селигер-2014» затронул несколько важных тем. Continue reading ‘День знаний. Крах «элит» и образование для всех и каждого!’ »