Archive for Июль 2013

Про книгу Адольфа Хитлера «МОЯ БОРЬБА»

Прежде чем с соображением прочитать книгу Адольфа Хитлера «МОЯ БОРЬБА» (Adolf Hitler. «MEIN KAMPF»), которую все осуждающе комментируют, но никто не читал, сначала необходимо определиться в некоторых понятиях; понятие есть слово или слова, за которыми закреплён определённый óбраз (в которые вложен определённый смысл). Continue reading ‘Про книгу Адольфа Хитлера «МОЯ БОРЬБА»’ »

Залпом почётного караула проводили в последний путь полковника ГРУ СССР Петрова О.В.

4 июля 2013 года в городе Пушкин проводили в последний путь и похоронили на Казанском кладбище полковника ГРУ СССР Олега Васильевича Петрова. Кроме близких и родных людей простится с замечательным русским человеком пришли представители Славянского вече Санкт-Петербурга, Аграрного университета, Региональной общественной организации сторонников Концепции Общественной Безопасности, Русского географического общества, представители политических партий, сотрудники учреждений, патриоты и граждане Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После выступлений друзей, хорошо знавших Олега Васильевича Петрова, и отпевания, залпом почётного воинского караула его проводили в последний путь.
Petrov Kazan 1
Многие выступающие, высказывая соболезнования родным и близким, отмечали, что свою жизнь О.В. Петров прожил как настоящий патриот земли русской, много сделавший для её безопасности. Continue reading ‘Залпом почётного караула проводили в последний путь полковника ГРУ СССР Петрова О.В.’ »

Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku — od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět. Continue reading ‘Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…’ »

Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai…

Pranešimai ateina tam tikroje informacijos kodavimo sistemoje iš šaltinio, kuris kažkokiu būdu susijęs su senovės Egipto ierofantais. Jeigu 1991 metų birželį ir rugpjūtį ėjo perspėjimai apie dešiniojo perversmo galimybę Rusijoje – nuo kairiojo pseudosocializmo į dešinįjį liberaliai-buržuazinį kapitalizmą, kurio vienok niekas iš esmės neturi statyti (posūkis į dešinę tik 30 laipsnių), tai praėjus 22 metams, kalba gali eiti apie kairįjį posūkį 180 laipsnių, tačiau šį sykį ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio. Continue reading ‘Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai…’ »

Случайные совпадения? — либо не случайные…

Сообщения поступают в определённой системе кодирования информации из источника, который каким-то образом связан с древнеегипетскими иерофантами. Если в июне и августе 1991 года шли предупреждения о возможности правого переворота в России — от левого псевдосоциализма к правому либерально-буржуазному капитализму, который однако строить никто по существу не должен (поворот в право только на 30 градусов), то спустя 22 года, речь может идти о левом повороте на 180 градусов, но на этот раз не только России, но и всего мира. Continue reading ‘Случайные совпадения? — либо не случайные…’ »