Archive for Март 2001

O imitačně-provokační činnosti

 1. Ve zkratce
 2. Prediktor-korektor konceptuální moci
  1. Typ psychiky a možnosti imitační činnosti
  2. Rozlišení
  3. Efektivita světonázoru
  4. Tandemový režim činnosti
  5. Ideologická moc – zavedení koncepce do společnosti
  • Vsuvka 1: O pojmech, světonázoru, vzájemném chápání
  • Vsuvka 2: O nejlepším chápání světa

Continue reading ‘O imitačně-provokační činnosti’ »

Об имитационно-провокационной деятельности

Уроки партийного строительства для простых людей и политических мафий

Работа, в которой рассмотрены вопросы партийного строительства, отличие политических партий от общественных движений, особенности концептуально властной партии, проведён анализ некоторых аспектов истории КПСС и перспектив КПРФ.

Издревле известен рецепт: для того, чтобы уничтожить какое-либо дело (извратить до неузнаваемости его суть) — необходимо это дело возглавить или привести к руководству им своих ставленников. Этот рецепт работоспособен только в толпо-“элитарных” социальных системах и, особенно — по отношению к структурному способу управления.

Нейтрализация и изоляция имитационно-провокационной составляющей в ходе какой-либо деятельности, почитаемой полезной, — один из аспектов обеспечения её безопасности и успешного осуществления. Поэтому эта тема всегда актуальна. Хотя в каждую историческую эпоху, в каждом обществе она имеет свою специфику, но есть в ней и непреходящее общее. По своей сути это одна из граней обеспечения информационной безопасности, как основы всех прочих видов безопасности.
Continue reading ‘Об имитационно-провокационной деятельности’ »

Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…

„Stalinas iškeliavo ne į praeitį, jis ištirpo mūsų ateityje“ , – kad ir kaip tai daugelį benuliūdintų.
Pjero Kurtado

Mūsų visuomenė – jeigu kalbama apie viešąją politiką ir politinę analitiką – per penkiasdešimt metų nuėjo kelią nuo stabmeldiško Stalino garbinimo iki niekinimo viso to, kas jo buvo padaryta: ir kaip žmogaus, nuo kurio minties, žodžio bei parašo priklausė milijonai kitų žmonių likimų įvairiose pasaulio šalyse, – ir ne vienos kartos. Tačiau Stalinas nebuvo pamirštas, kaip kad daugelis norėjo ir tebenori. Nebuvo pamirštas todėl, kad visa politinė ir TSRS, ir NVS, ir kitų ekstarybinių respublikų realybė verčia prisiminti tiek jį asmeniškai, tiek ir tą reikalą, kuriam jis tarnavo. Verčia prisiminti kasdieninės įprastos gyvenimo aplinkybės: pabandytų kažkas jam esant neišmokėti laiku pensijos arba atlyginimo; pabandytų kas nors jam esant, už pavogtus pinigus nusipirkti limuziną arba pasistatyti vilą; pabandytų kas nors jam esant sėti nesantaiką ir kurstyti karą tarp TSRS tautų; pabandytų kas nors jam esant kreipti TSRS politiką užsienio valstybių ir tarptautinių mafijų pageidaujama linkme; pabandytų kas nors jam esant šantažuoti TSRS kreditais arba kitokio pobūdžio ginklais; pabandytų kas nors jam esant… Continue reading ‘Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…’ »

Nastal čas o Stalinovi pohovořit…

Naše společnost – pokud je řeč o veřejné politice a politické analytice – za padesát let prošla cestu od ideologického poklonkování před Stalinem do odmítání všeho, co jím bylo uděláno: jak jako člověkem, žijícím mezi sobě podobnými, tak jako státníkem, na jehož myšlenkách, slovech a podpisech závisely osudy milionů lidí v různých zemích světa v několika generacích. Ale Stalin nebyl zapomenut, jak si to přáli a přejí mnozí. Nebyl zapomenut v důsledku toho, že veškerá politická realita SSSR i SNS nutí vzpomínat na něho osobně, na dílo, kterému sloužil; nutí vzpomenout pod tlakem každodenních okolností: zkusil by někdo při něm nezaplatit včas penze nebo výplaty; zkusil by někdo za něj koupit si za nakradené peníze limuzínu nebo vilu; zkusil by někdo za něj sít nepřátelství a podněcovat války mezi národy SSSR; zkusil by někdo za něj provádět v SSSR politiku v zájmech zahraničních vlád a mezinárodních mafií; zkusil by někdo za něj vydírat SSSR půjčkami nebo zbraněmi jiného druhu; zkusil by někdo za něj… Continue reading ‘Nastal čas o Stalinovi pohovořit…’ »

Время: начинаю про Сталина рассказ…

Уточнённая редакция 2001 г. работы, впервые опубликованной в 1999 г.
«Сталин ушел не в прошлое, он растворился в нашем будущем», — как это ни опечалит многих.
Пьер Куртада

Наше общество — если говорить о публичной политике и политической аналитике — за пятьдесят лет прошло путь от идолопоклонства перед Сталиным до порицания всего, что им было сделано: и как человеком, жившим среди себе подобных, и как государственным деятелем, от мысли, слова и подписи которого зависели судьбы миллионов других людей в разных странах мира в нескольких поколениях. Но Сталин не забылся, как того желали и желают многие. Не забылся вследствие того, что вся политическая реальность СССР и СНГ заставляет вспомнить и о нём лично, и о том деле, которому он служил; заставляет вспомнить под давлением заурядных каждодневных жизненных обстоятельств: попробовал бы кто при нём не заплатить вовремя пенсии или зарплату; попробовал бы кто при нём на наворованные деньги купить лимузин или построить особняк; попробовал бы кто при нём сеять вражду и разжигать войну между народами СССР; попробовал бы кто при нём в СССР проводить политику в интересах зару­беж­­ных правительств и международных мафий; попро­бовал бы кто при нём шантажировать СССР кредитом или оружием иного рода; попробовал бы кто при нём…
Continue reading ‘Время: начинаю про Сталина рассказ…’ »